Go从0开发(4)_函数

函数

func f1()  {
fmt.Println("无参无返回值")
}

func f2(str string) {
fmt.Println("有参有返回值:" + str)
}

func f3(str1 string,str2 string) {
fmt.Println("有参有返回值:" + str1+ str2)
}

func f4(str string) string {
return "有参有返回值:" + str
}

func f5(str1,str2 string) (x,y string) {
fmt.Println("多参多返回值")
return
}
func f6(x int,y ...int) {
fmt.Println("不定参")
fmt.Println(y)
}

defer

//将语句延迟  多个就逆序
func defer_bak() {
fmt.Println(1)
defer fmt.Println(2)
fmt.Println(3)
}

作用域

 全局  函数作用于 局部(判断循环)         函数先内部后外部

函数类型

func f1()  {

}

func f2() int {
return 1
}

func f3(x int) int {
return 1
}

func f4(x func()int) {

}

func f5() func()int {
return f2
}

func main() {
fmt.Printf("%T \n", f1)
fmt.Printf("%T \n", f2)
fmt.Printf("%T \n", f3)
fmt.Printf("%T \n", f4)
fmt.Printf("%T \n", f5)

}

输出

func() 
func() int 
func(int) int 
func(func() int) 
func() func() int 

匿名函数

func main()  {
var a = func (x int) {
fmt.Println(x)
}
a(1)

func(){
fmt.Println("匿名")
}()


func(y string){
fmt.Println(y)
}("匿名")
}

闭包

func f1(x int) func(int) int {
return
func(i int) int {
i += x
return i
}

}

func main() {
f11 := f1(100) //其实等于了 里面return的函数
fmt.Println(f11(10))
fmt.Println(f11(11))
}

经典面试题

func calc(index string,a,b int) int  {
ret := a+b
fmt.Println(index,a,b,ret)
return ret
}

func main() {
a:=1
b:=2
defer calc("1",a,calc("10",a,b))
a = 0
defer calc("2",a,calc("20",a,b))
b=1
}

伍先生
  • 职业: 程序员,产品
  • 码龄: 4.3
  • 技能: PHP Go 前端
  • 微信: JwCode
  • 公众号/小程序: 渐悟分享